• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.4-01 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

CHT 08-00-1.4-02 ตารางสรุปจำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา  2558

 

 

 

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.4-01 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

CHT 08-00-1.4-02 ตารางสรุปจำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา  2558