• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-4.1.1-01 คำสั่งที่ 064/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

CHT 08-00-4.1.1-02 คำสั่งที่ 056/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

CHT 08-00-4.1.1-03 คำสั่งที่ 095/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

CHT 08-00-4.1.1-04 คำสั่งที่ 028/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

CHT 08-00-4.1.2-01 แผนการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้าน

CHT 08-00-4.1.2-02 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2558 - 2559

CHT 08-00-4.1.3-01 อ้างอิงเอกสาร CHT 08-00-4.1.2-01,02) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558และ2559 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

CHT 08-00-4.1.3-02 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

CHT 08-00-4.1.3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำพานไหว้ครู

CHT08-00-4.1.3-04 รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานทอดกฐินร่วมใจ

CHT08-00-4.1.3-05 รายงานผลการดำเนินโครงการมุสลิมสัมพันธ์ ครั้งที่16

CHT08-00-4.1.3-06 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

CHT08-00-4.1.3-07 รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

CHT-08-00-4.1.4-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-02,03,04,05,06,07)

CHT-08-00-4.1.5-01 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559

CHT-08-00-4.1.5-02 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559

CHT-08-00-4.1.5-03 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-02,03,04,05,06,07)

CHT 08-00-4.1.6-01 หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยและหน่วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

CHT 08-00-4.1.6-02 เพจfacebookงานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-4.1.6-03 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-04)รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานทอดกฐินร่วมใจ