• ภาษาไทย
    • English

กรวิษา ร่มรื่น


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kornvisa  Romruen
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

TEL  : 8515

EMAIL : kornvisa.c@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี ศศ.บ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • งานทะเบียนและวัดผล
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  • -
 
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2555 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง