• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 : การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT-08-00-1.1.1-01  

เรื่อง คำสั่งที่ 072/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+

CHT 08-00-1.1.2-01

หนังสือที่ ศธ. 0584.14/ ลงวันที่ 3 ธันวาคม  255๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.1.2-02

หนังสือที่ ศธ.0584.14/91 วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง สำรวจพื้นที่รับการตรวจกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.3-01

หนังสือที่ ศธ.0584.14/ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.3-02

หนังสือที่ ศธ.0584.14/186 วันที่ 2 มีนาคม 259 เรื่อง  จัดทำ Bog Cleanging Day

CHT 08-00-1.1.3-03  

หนังสือที่ ศธ.0584.14/188 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งพื้นที่รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+(ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2559  

CHT 08-00-1.1.3-04

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.3-05

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ภายใน ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.4-01  

หนังสือที่ ศธ.0584.14/188 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งพื้นที่รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+(ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2559  

CHT 08-00-1.1.4-02

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ภายใน ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.5-01 

หนังสือที่ ศธ.0584.14/245 วันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งพื้นที่รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-1.1.5-02  

หนังสือที่ ศธ.0584.23/110 วันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

CHT 08-00-1.1.5-03

หนังสือที่ ศธ.0584.12/369 วันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา  2559      

CHT 08-00-1.1.5-04

รายงานการประชุมผู้บริหาร