• ภาษาไทย
  • English

ข่าวกิจกรรม Activity

พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายฯ เสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม" บริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งฯ(2560) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โครงการ CHT Freshmen Day Part 2
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ 3 ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ 2 ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ กิจกรรมบริการย้อมผ้าสีดำ และแจกริบบิ้น
รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายนอก) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประมวลภาพโครงการสร้างผู้ประกอบใหม่ START UP 2016 (กลุ่มจังหวัดอันดามัน) โครงกาารสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา โครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1 ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมหารือกับ สวทน. การแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2558
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ English Day Camp @ Sikao โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาทั้งถิ่น
โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ โครงการทักษะการเขียนแผนธุรกิจและการเขียนรายการนำเที่ยว โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย) ประกวด Miss Accounting (รอบตัดสิน)
CHT's Got Talent การแข่งขันตอบ ปัญหา “ความรู้รอบด้าน เชี่ยวชาญสู่อาเซียน” โครงการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 "สามห่วงเกมส์"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้เกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร การอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล เปิดครัวกินรี
นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการศึกษาด้านงานบริการ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา การประชุมพิจารณาหลักสูตร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการ แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้จัดโครงการ ค่ายวิชาการขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 มาเค้าค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา โครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตรัง ได้ลงพื้นที่หาดวิวาห์ใต้สมุทร - อ่าวบุญคง โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 “หน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย” การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีก่อนออกฝึกงานขึ้น
จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ขึ้น โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยในภาคเช้าเป็นของรายวิชาการท่องเที่ยวกีฬาและผจญภัย กิจกรรม “นวดเพื่อผ่อนคลาย สบายอารมณ์” โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยต้านยาเสพติด โครงการทัศนะศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ ออกสำรวจพื้นที่ของชุมชน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล โครงการการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลนครตรัง
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยว โครงการทักษะการแกะสลักผลไม้สู่งานโรงแรม
โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น โครงการฝึกอบรม “ทักษะนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” การนำเสนอผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาจัดประชุม โครงการจัดตั้งหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำตรัง อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมนักบริหารรุ่นใหม่ โครงการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า เพิ่มพูนทักษะการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ
สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว(พายเรือคายัค) ณ หาดราชมงคล โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประมวลภาพดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. จากคณะกรรมการภายนอก การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ โครงการการวัดและประเมินผลและการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โครงการทักษะการเขียนงานวิจัยและสร้างความชำนาญในการเขียนผลงานทางวิชาการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
งานมอบวุฒิบัตรเทศบาลสิเกา ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย บรรยากาศการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม โครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพทางการศึกษาแก่นักศึกษา ตรวจกิจกรรม 5 ส.ภายในปีการศึกษา 2556 อาเซียนสัมพันธ์
โครงการ 3 D กิจกรรมย่อยที่2 โครงการ 3 D กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการถวายเทียนพรรษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจบริการ โครงการบริษัททัวร์จำลอง
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตของนักศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานจัดเลี้ยง โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น
โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗
โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย
โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา โครงการครูพบศิษย์ ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการแต่งกายถูกระเบียบ ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสา และรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา