• ภาษาไทย
  • English

ข่าวกิจกรรม Activity

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวฯ โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี โครงการเสริมหลักสูตรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีคว้ารางวัลงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ
ออกบูธ งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ ประมวลภาพ ครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมครูพบศิษย์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ
Memorandum of Understanding โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายฯ
เสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม" บริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งฯ(2560) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
โครงการ CHT Freshmen Day Part 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ 3 ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ 2 ประมวลภาพกิจกรรม รวมพลัง สามัคคีภักดี อาลัยพ่อ
กิจกรรมบริการย้อมผ้าสีดำ และแจกริบบิ้น รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภายนอก) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประมวลภาพโครงการสร้างผู้ประกอบใหม่ START UP 2016 (กลุ่มจังหวัดอันดามัน)
โครงกาารสร้างจิตสำนึกรักองค์กร โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา โครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1 ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมหารือกับ สวทน.
การแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2558 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ English Day Camp @ Sikao
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาทั้งถิ่น โครงการอบรมการชงชา และกาแฟ โครงการทักษะการเขียนแผนธุรกิจและการเขียนรายการนำเที่ยว โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย)
ประกวด Miss Accounting (รอบตัดสิน) CHT's Got Talent การแข่งขันตอบ ปัญหา “ความรู้รอบด้าน เชี่ยวชาญสู่อาเซียน” โครงการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ
การแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 "สามห่วงเกมส์" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้เกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร การอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล
เปิดครัวกินรี นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการศึกษาด้านงานบริการ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา การประชุมพิจารณาหลักสูตร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
โครงการ แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โรงเรียนวัดไม้ฝาดได้จัดโครงการ ค่ายวิชาการขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 มาเค้าค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษา โครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการศึกษาให้แก่นักศึกษา โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตรัง ได้ลงพื้นที่หาดวิวาห์ใต้สมุทร - อ่าวบุญคง โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 “หน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย”
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีก่อนออกฝึกงานขึ้น จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ขึ้น โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยในภาคเช้าเป็นของรายวิชาการท่องเที่ยวกีฬาและผจญภัย กิจกรรม “นวดเพื่อผ่อนคลาย สบายอารมณ์”
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยต้านยาเสพติด
โครงการทัศนะศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ ออกสำรวจพื้นที่ของชุมชน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล โครงการการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลนครตรัง กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยว
โครงการทักษะการแกะสลักผลไม้สู่งานโรงแรม โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น โครงการฝึกอบรม “ทักษะนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” การนำเสนอผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาจัดประชุม โครงการจัดตั้งหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำตรัง
อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมนักบริหารรุ่นใหม่ โครงการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า เพิ่มพูนทักษะการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว(พายเรือคายัค) ณ หาดราชมงคล โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประมวลภาพดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. จากคณะกรรมการภายนอก
การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ โครงการการวัดและประเมินผลและการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โครงการทักษะการเขียนงานวิจัยและสร้างความชำนาญในการเขียนผลงานทางวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานมอบวุฒิบัตรเทศบาลสิเกา ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย บรรยากาศการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม โครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพทางการศึกษาแก่นักศึกษา ตรวจกิจกรรม 5 ส.ภายในปีการศึกษา 2556
อาเซียนสัมพันธ์ โครงการ 3 D กิจกรรมย่อยที่2 โครงการ 3 D กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียน
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการถวายเทียนพรรษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจบริการ
โครงการบริษัททัวร์จำลอง โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตของนักศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานจัดเลี้ยง
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร
โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช
พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๗ โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา
โครงการครูพบศิษย์ ประจำปี ๒๕๕๕ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการแต่งกายถูกระเบียบ ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจิตอาสา และรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา