• ภาษาไทย
    • English

ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร

Subscribe to ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ
Updated: 2 min 34 sec ago

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการ RESEARCHERS LINKS

Tue, 06/23/2015 - 13:56
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Researchers Links โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้           1. บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ปี ค.ศ. 2015-2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยมีนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักวิจัยรุ่นใหม่๙ึ่งถือเป็นโอกาสในการนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศต่อไป           2. บริติช เคานซิล ประเทศไทย จะเปิดรับโครงการ Researchers Links ปี ค.ศ. 2015-2016 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (เวลา 22.00 น.)           โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/newton-workshops-april-2015 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 657 5633, 081 922 8675 หรือทางอีเมล์  newtonfund@britishcouncil.or.th  แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 933.pdf491.06 KB ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

Wed, 06/17/2015 - 14:22

TRF-Logo-tran

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)      

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)      
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)      
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) 
     

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

          การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.trf.or.th เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

           เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์: 0 2278 8252 - 60 โทรสาร 0 2278 8248 

 

ข่าวสารทุนวิจัย

วิจัยและการประชุมฯ-ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ: ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to sustainability"

Mon, 06/15/2015 - 11:32
     ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการจัดประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving for

read more

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขยายเปิดรับบทความ เพื่อเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

Wed, 06/03/2015 - 10:04
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขยายเปิดรับบทความ เพื่อเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC)  ถึงวันที่ 7 มิ.ย 2558 นี้ จึงเรียนมาเพื่อให้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมงานรีบดำเนินการ และดุรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/index.php/th/   กำหนดการส่งบทความวิจัย(Submission Deadlines.) กิจกรรม ระยะเวลา 1. เปิดรับบทคัดย่อ
Abstract submission deadline

16 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2558
16 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
16 February to 7 June 2015

2. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อและเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of abstracts acceptance and full paper submission

10 มิถุนายน 2558
10 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
10 June - 15 June 2015

3. การชำระเงินลงทะเบียนล่วงหน้า
Early bird registration payment fee 10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 
10 June – 15 July 2015 4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
Deadline for submission of full paper 1 กรกฎาคม 2558 
1 July 2015 5. ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of full paper 21 กรกฎาคม 2558 
21 July 2015 6. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
Full paper submission (Edition Version) 5 สิงหาคม 2558 
5 August 2015 7. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
Conference Date
1 - 3 กันยายน 2558
1 – 3 September 2015

หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--วช.เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)"

Tue, 06/02/2015 - 12:04

 ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
          ในการ วช.จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=15  กรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียนได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 511 โทรสาร : 0 2940 5495 และ 0 2579 0566 แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 799.pdf1.63 MB training_th

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ

Tue, 06/02/2015 - 11:57

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558"  วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 796.pdf2.59 MB ประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประุมวิชาการระดับนานาชาติ

Tue, 06/02/2015 - 11:42
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สกอ. วช. สกว. และ สวทช. เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ  หัวข้อ Navigating ASEAN in Changing World ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมดเขตส่งผลงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ruirc2015.ru.ac.th/ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 792.pdf393 KB ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ