• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2562

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

Date: 
Thursday, August 8, 2019 - 10:30