• ภาษาไทย
    • English

[สำหรับนักศึกษา] แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Date: 
Wednesday, July 19, 2017 - 14:15