• ภาษาไทย
    • English

CHT PR AMBASSADOR

ชมรม CHT SPORT CLUB สโมสรนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (CHT Sport Active) กิจกรรมที่ 2 CHT PR AMBASSADOR ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสู่ภายนอก โดยผู้เข้าประกวดมีความสามรถที่หลากหลายแตกต่างกัน จนเมื่อสรุปผลคะแนน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวเกวลิน ศรนิรันต์ (น้องโบว์) จากสาขาการบัญชี (4 ปี) ตำแหน่งเดือนประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นายอินทร ใจการิม (น้องแสน) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)

Date: 
Wednesday, July 25, 2018 - 10:30