• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019)

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และประวัติการทำกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อคณะของนักศึกษาผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมาที่ internationalaffair.rmutsv@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ใบสมัคร181.79 KB
Date: 
Thursday, November 1, 2018 - 11:15