• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ- ด้านการสอบบัญญชี ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญญา สุทธมนัสวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม และอุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Thursday, December 13, 2018 - 11:30