• ภาษาไทย
    • English

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 แก่นักศึกษาในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านงานบริการในอนาคต โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

Date: 
Thursday, December 27, 2018 - 10:30