• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน โดยมีกิจกรรม

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนและการมีส่วนร่วม 
3) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจทำให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และเกาะลิบง จังหวัดตรังโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สำคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว กระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม และการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว โดยชุมชนต้องมีการยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย อ.จุติมา บุญมี

Date: 
Friday, January 4, 2019 - 10:15