• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 


ภาพโดย อ.จุติมา บุญมี

Date: 
Tuesday, February 12, 2019 - 14:45