• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 9 การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ในเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ รวมถึงเทคนิค วิธีการเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้แกะสลัก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยเพราะการแกะสลักนั้นถือเป็นงานฝีมือของไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภดล ศรีแสน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ครัวกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, February 25, 2019 - 15:15