• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ฯ

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งด้านศิลปศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันมัคคุเทศก์ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktail การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะในครั้งนี้เช่นกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการแข่งขันในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Date: 
Monday, February 25, 2019 - 16:00