• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าทรัพยากรป่าชายหาดและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายหาดให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้เข้าร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับทรัพยากรพื้นที่ป่าชายหาด ตลอดจนพันธุ์พืช และสภาพแวดล้อม โดยมีนีกเรียนจาก โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จ.ตรัง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 40 คน

Date: 
Monday, February 25, 2019 - 16:45