• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล โทวาท บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "หลักการเตรียมความพร้อมเป็นบุคลำกรในธุรกิจโรงแรม” และว่าที่ร้อยตรีอภิสร แท่นพิทักษ์ ให้การบรรยายในหัวข้อ "ระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีในธุรกิจโรงแรม" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Tuesday, March 12, 2019 - 11:45