• ภาษาไทย
    • English

รณรงค์ลดใช้พลาสติก และกล่องโฟม

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้มีแนวคิดการลดใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่จัดโครงการต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหาร ทั้งขนมเบรค และข้าวกล่อง โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อลดอัตราขยะพลาสติก และกล่องโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ท่าน ในการลดใช้ถุงพลาสติก ตามแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Tuesday, March 12, 2019 - 13:15