• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.จิรัชญา บุญช่วยได้จัดโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชี ให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพ และเป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต โดยกิจกรรมนั้นแบ่งเป็นการบรรยายและอบรมเชิงทฤษฎีในหัวข้อที่หลากหลาย ทั้งด้านกฎหมายวิชาชีพบัญชี การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filing การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการทำบัญชีในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) และการประเมินผลความรู้ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยระบบ E-testing ซึ่งนักศึกษาต้องได้คะแนนผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยนักศึกษาที่ผ่านโครงการ จะได้รับมอบวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

Date: 
Tuesday, March 12, 2019 - 13:30