• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจชุมชน ณ จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจชุมชน ณ จังหวัดตรัง
  - มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ณ โรงแรมอีโค่อินน์ และกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนนาหมื่นศรี  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
วันที่ 15-16 มีนาคม 2562
Date: 
Tuesday, April 2, 2019 - 09:45