• ภาษาไทย
    • English

ทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมกันกล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาขตตรัง โดยครั้งนี้เป็นการนัดหมายตามกำหนดการของสาขาวิชาที่จะให้นักศึกษามาทำสัญญาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการพูดคุยถึงระเบียบ ข้อตกลงในการขอรับทุน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มาร่วมให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกกครอง พร้อมตอบข้อสงสัยต่างๆ

Date: 
Monday, June 10, 2019 - 14:00