• ภาษาไทย
    • English

5 ส.+Plus

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจติดตาม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Date: 
Monday, June 10, 2019 - 14:15