• ภาษาไทย
    • English

โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน

งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักวิจัยรายงานความคืบหน้างานวิจัยของตนเอง และรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประเมินผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Date: 
Monday, June 10, 2019 - 14:15