• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 นำโดยหัวหน้าสาขา อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และ ดร.ดุสิตพร  ฮกทา  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

ภาพโดย ดร.ดุสิตพร  ฮกทา

Date: 
Friday, June 28, 2019 - 17:15