• ภาษาไทย
    • English

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน

Date: 
Monday, July 1, 2019 - 11:00