• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1 (Graphic Design Basic by Photoshop) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

Date: 
Thursday, July 11, 2019 - 09:45