• ภาษาไทย
    • English

โครงการชูช่อเสม็ดขาว

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการชูช่อเสม็ดขาว ขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

Date: 
Friday, August 2, 2019 - 13:45