• ภาษาไทย
    • English

การผลิตลูกประคบสมุนไพร

ผลงานการผลิตลูกประคบสมุนไพรของน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หนึ่งในกิจกรรมในรายวิชา การบริการด้านสุขภาพและสปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าต่อไปในอนาคต โดย อ.สิริปุณยากร ไกรเทพ

Date: 
Monday, October 21, 2019 - 10:00