• ภาษาไทย
    • English

Music & Culture Festival : Season 1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดงาน "Music & Culture Festival : Season 1" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การบูรณาการร่วมกันกับชุมชน สนับสนุนให้นักศึกษากล้าแสดงออก ด้วยการร่วมมือกันระหว่างชมรมนาฎลีลา และชมรม CHT Music Club กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ชุดการแสดง "ภัตรานารีมัดย้อม" แฟชั่นโชว์ชุดผ้ามัดย้อม โดยนักศึกษา และชุดผ้าไทยพื้นถิ่น โดยบุคลากรภายในวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลของชมรมนาฎลีลา ร่วมกับกลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง การแข่งขันประกวดร้องเพลง มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากวงชูบีดู ร่วมกับวง CHT Music Club ภายใต้การดำเนินการของชมรม CHT Music Club นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ภายในงานยังมีการออกร้านจากแต่ละชมรม สโมสรนักศึกษา กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านพรุจูด สำหรับผลการประกวดร้องเพลง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มังคลัง นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ ไกรเทพ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวถิรดา ลิ่มดุลย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง และขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่มาสร้างสีสันให้กับงาน "Music & Culture Festival : Season 1" ในครั้งนี้

Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 10:45