• ภาษาไทย
    • English

ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ในการร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการในส่วนของประเด็น “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” โดยมี ผศ. ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับสังคมและชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการเพิ่มรายได้รวมถึงการส้รางอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นลักษณะบูรณาการและเป็นหลักร่วมในการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และงบบูรณาการทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)

ภาพ : อาจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง
เรียบเรียง/รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการทั่วไป สนง.วิทยาเขตตรัง

Date: 
Wednesday, July 15, 2020 - 12:00