• ภาษาไทย
    • English

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง