• ภาษาไทย
    • English

ประกาศผลสอบ RMUTSV Test

ผลคะแนนการสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV Test พื้นที่ตรัง
โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูคะแนนได้ที่ http://rmutsvtest.rmutsv.ac.th/

Date: 
Tuesday, March 31, 2015 - 14:30