• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์โครงการ ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 10

       ตามที่บริษัท เดอเบล จำกัด ในเครือบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง ได้ริ่เริ่มโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง" อันเป็นโครงการสนันสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นต่างๆที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 โตรงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุดของโรงเรียนในท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การใช้งาน เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน เยาวชน หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ

         ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง" ได้ดำเนินการปรับปรุงและส่งมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆแล้วกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 15,000 คนจากกว่า 100 สถาบัน และให้เป็นประโยชน์ด้านแหล่งความรู้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่นอย่างมาก

          เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาดังกล่าว และประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่อๆไป บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญนักศึกษาสถาบันของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี10" กับบริษัท เดอเบล จำกัด ได้นำเสนอโครงการต่อบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณา และร่วมมือกันปรับปรุงห้องสมุดตามแผนงานโครงการของนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด

**เปิดรับสมัครโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, April 18, 2016 - 08:30