• ภาษาไทย
    • English

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เดินตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพเสริมบนพื้นฐานความพอเพียง โดย คุณวารีรัตน์ขุนทอง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และยังมีการแนะแนวศึกษาต่อจากโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและโรงแรม ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 240 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, May 29, 2017 - 18:45