• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งด้านการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการทำงาน และการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประศาสตร์วิชาให้แก่ผู้จบการศึกษา โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 230 คน

Date: 
Tuesday, May 30, 2017 - 16:00