• ภาษาไทย
    • English

โครงการ CHT Freshmen Day Part 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT Freshmen Day Part 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเห็นคุณค่าของการมีความรับผิดชอบร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การรู้จักเสียสละ รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คนในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Monday, June 12, 2017 - 20:45