• ภาษาไทย
    • English

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน

Date: 
Monday, June 12, 2017 - 21:15