• ภาษาไทย
    • English

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการสามารถบูรณาการความรู้จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดการธุรกิจจริงได้ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายสถาบัน ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Date: 
Friday, August 4, 2017 - 09:15