• ภาษาไทย
    • English

โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับต่างๆของสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสู่ภายนอก โดยผู้เข้าประกวดมีความสามรถที่หลากหลายแตกต่างกัน จนเมื่อสรุปผลคะแนน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวศุภศิริ เรืองขนาบ จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(เทียบโอน) ตำแหน่งเดือนประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นายนเรศ เสนารักษ์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)

Date: 
Thursday, September 21, 2017 - 13:45