• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีก่อนออกฝึกงาน ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังโดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานกับผู้ประกอบการภายนอก ทั้งด้านบุคลิกภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นของระบบการทำงานภายในองค์กร และการปฏิบัติตนเมื่อออกฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, January 19, 2018 - 12:15