• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขึ้น ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคุณจีรภรณ์ ศุภศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท k2m ออดิทติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, January 19, 2018 - 13:30