• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ได้ทราบถึงการทำข้อมูลเอกสารต่าง โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทั้งจาก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และ รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Date: 
Monday, March 26, 2018 - 15:00