• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง “หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และงานบริการ รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการบริการระหว่างการเดินทาง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์ อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ และอาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Monday, April 2, 2018 - 15:00