• ภาษาไทย
    • English

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก"

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการสร้างกลยุทธทางการตลาด การพัฒนาการบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างสื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเขาหลักเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังร่วมล่องแก่ง ชมเส้นทางธรรมชาติในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาชุมชนเขาหลักต่อไปในอนาคต

Date: 
Monday, April 30, 2018 - 22:15