• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนสร้างความรัก  ความผูกพัน และความสามัคคีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีอาจารย์นัยนา คำกัลศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญศิษย์เก่าดีเด่นมาเป็นวิทยากรด้วยคือ คุณจิรารัตoN เสมศรี คุณณัฐธยาน์ กิจจาพานิชย์ และ คุณพงษ์พัฒน์ ดำแก้ว มาร่วมเสวนาในหัวข้อ เพิ่มพูนความรู้สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ บรรยากาLในการดำเนินโครงการน้องๆ ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมมากมาย

ภาพ :หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Date: 
Saturday, April 9, 2016 - 10:00