• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา เรื่อง Google Apps

หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและวางแผน ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เรื่อง Google Apps Google Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากน้องๆ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ
  1. ขั้นตอนการเข้าระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (rmutsvmail)

  2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

  3. แบบสอบถามออนไลน์

 

 

 

 

Date: 
Friday, January 4, 2019 - 14:15