• ภาษาไทย
    • English

ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ให้บัณฑิตทุกสาขาดำเนินการกรอกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย (สำหรับบัณฑิต) และดาวน์โหลด แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (ให้สถานประกอบการกรอกข้อมูล) และนำเอกสารทั้ง 2 ฉบับ มาส่งในวันที่  12 กันยายน 2559 ห้อง ฉ.108 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

Date: 
Monday, September 5, 2016 - 13:00