• ภาษาไทย
    • English

ชญาดา รักรู้


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Chayada Rakroo
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวชญาดา รักรู้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ 

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              :   

TEL  : 8515

EMAIL : -

 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วศ.บ (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • งานพัฒนานักศึกษา
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  • -
 
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2561 - ปัจจุบัน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง