• ภาษาไทย
    • English

สาขาภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาภาษาต่างประเทศ


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร เจริญสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Supaphon Jaruengsuk
ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
TEL  : 8505
EMAIL : supaphon.j@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Oothsuma Chumphong 
ตำแหน่ง  : ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
TEL  : 8505
EMAIL : ootsuma.c@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : piyapat.c@rmutsv.ac.th
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8505
EMAIL : ootsuma.c@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนาถ อรรคไกรสีห์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Piyanart Akkrisri
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL  :8505
EMAIL  : piyanart.a@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kulika Tanasavate
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8520
EMAIL : kulika.t@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : Mr.Steven Gregory Embre
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Mr.Steven Gregory Embre
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL   : 8520
EMAIL : sgembree@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด